Тази страница е част от

Многоезичен тезаурус на Европейския съюз

Правна информация

EuroVoc – Условия за използване

© Европейски съюз, 2018 г.

Разрешено е повторното използване на тезауруса EuroVoc за търговски и нетърговски цели, при условие че бъде направено съответното позоваване, както е посочено по-долу:

„© Европейски съюз, 2018 г., http://eurovoc.europa.eu/

Всяка промяна в термините и структурата на оригиналните публикации на отделните езици на тезауруса EuroVoc или всяко изменение на единния идентификатор на ресурси (URI) на отделните понятия може да възпрепятства последващото актуализиране на тезауруса EuroVoc. Службата за публикации не поема отговорност за последиците, произтичащи от неправилната употреба на тезауруса EuroVoc.

Политиката за повторна употреба на документи на Европейската комисия се прилага в съответствие с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г.

По всички други свързани с авторското право въпроси по отношение на EuroVoc моля, свържете се с:

Отдел „Правни въпроси и въпроси, свързани с авторското право“: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

Логото на EuroVoc не може да се използва без предварителното съгласие на Службата за публикации.

За всички други въпроси относно съдържанието и функционирането на уебсайта EuroVoc моля, свържете се с:

Помощ за граждани: eurovoc@publications.europa.eu

Ако желаете да бъдете уведомявани по електронна поща при наличието на нова версия на EuroVoc, моля, изпратете електронно писмо на адрес eurovoc@publications.europa.eu със следния текст в полето „Относно“ за предмета на съобщението:

Subscribe EuroVoc release

Електронният Ви адрес ще бъде добавен към нашия списък с получатели на съобщения.

Ако не желаете да бъдете уведомявани по електронна поща при наличието на нова версия на EuroVoc, моля, изпратете електронно писмо на адрес eurovoc@publications.europa.eu със следния текст в полето „Относно“ за предмета на съобщението:

Unsubscribe EuroVoc release

Електронният Ви адрес ще бъде изтрит от нашия списък с получатели на съобщения.