Abecední permutovaná prezentace

Abecední permutovaná prezentace je vydávána ve dvou částech:

 

— část A, která obsahuje termíny začínající písmeny A až O,

 

— část B, která obsahuje termíny začínající písmeny P až Ž.

 

Abecední permutovaná prezentace obsahuje ve třech sloupcích na stranu pět typů „záznamů“, které jsou řazeny abecedně podle prvního slova nebo podle jednotlivých dalších významových slov:

 

Abecední řazení záznamů podle prvního významového slova deskriptoru

 

— slovní vyjádření deskriptoru zobrazené tučně;

 

— vysvětlující poznámka uvozená zkratkou „SN“ (scope note), která upřesňuje význam nebo užití deskriptoru;

 

— číslo (čísla) a slovní vyjádření mikrotezauru (mikrotezaurů), do kterého (kterých) příslušný deskriptor náleží, uvozené (uvozená) zkratkou „MT“ (mikrotezaurus), zobrazené (zobrazená) kurzívou;

 

— nedeskriptor (nedeskriptory) související s deskriptorem v daném záznamu, uvozený (uvozené) zkratkou „UF“ (used for), uvedený (uvedené) v abecedním řazení;

 

— obecný deskriptor (obecné deskriptory) ve vztahu k deskriptoru v daném záznamu, uvozený (uvozené) zkratkou „BT“ (broader term) a číslicí vyjadřující počet hierarchických úrovní mezi hierarchicky nadřazeným deskriptorem a deskriptorem v daném záznamu.

 

Obecné deskriptory jsou řazeny:

 

• vzestupně podle hierarchických úrovní, přičemž každá hierarchická úroveň počínaje druhou nadřazenou úrovní je odsazena vpravo,

 

• a poté v rámci každé hierarchické úrovně abecedně;

 

— specifický deskriptor (specifické deskriptory) ve vztahu k deskriptoru v daném záznamu, uvozený (uvozené) zkratkou „NT“ (narrower term) a číslicí vyjadřující počet hierarchických úrovní oddělujících podřazený deskriptor a deskriptor v daném záznamu.

 

Specifické deskriptory jsou řazeny:

 

• nejprve sestupně podle hierarchických úrovní, přičemž každá hierarchická úroveň počínaje druhou podřazenou úrovní je odsazena vpravo,

 

• a poté v rámci každé hierarchické úrovně abecedně;

 

— deskriptor asociovaný (deskriptory asociované) k deskriptoru v daném záznamu, uvozený (uvozené) zkratkou „RT“ (related term), a uvedený (uvedené) v abecedním pořadí;

 

Příklad:

původní výrobek

SN Výrobek vyrobený v dané zemi, při čemž na jeho výrobě se podílí více než jedna země, je původním výrobkem té země, kde se provádí konečné zpracování.

MT 2021 mezinárodní obchod

UF pravidlo původu

UF původ výrobku

UF původ zboží

BT1 Všeobecná dohoda o clech a obchodu

BT2 mezinárodní obchod

NT1 osvědčení o původu

RT dovozní omezení

RT komoditní dohoda

RT preferenční celní sazby

RT třetí země

RT volný oběh

RT všeobecné preference

 

Abecední záznam podle jiného významového slova deskriptoru

 

Pokud má deskriptor podobu složeného termínu, je vytvořen permutovaný nebo inverzní záznam pro každé z významových slov deskriptoru kromě prvního významového slova.

 

Permutovaný záznam deskriptoru se skládá:

 

— z významového termínu deskriptoru kromě prvního významového slova deskriptoru, po němž následuje pokračování slovního vyjádření v případě, že termín v daném záznamu není posledním termínem znění deskriptoru, poté čárka a první významový termín, po němž následuje pomlčka a v závorce číslo oblasti, do níž daný deskriptor náleží, to vše zobrazeno tučně.

 

Příklady:

 

§ Dva významové termíny:

výrobek, původní – (2021)

 

§ Více než dva významové termíny:

prostředky, hromadné sdělovací – (3226)

sdělovací prostředky, hromadné – (3226)

 

Abecední záznam podle prvního významového slova nedeskriptoru

 

— slovní vyjádření nedeskriptoru, obyčejným písmem;

 

— na následujícím řádku tučně uvedené slovní vyjádření deskriptoru nebo indexačního termínu, jemuž předchází zkratka „USE“ a po němž následuje v závorce číslo mikrotezauru, do něhož náleží.

 

Příklady:

  

bezpečnost doma

USE mimopracovní úraz (2826)

 

původ zboží

USE původní výrobek (2021)

 

Abecední záznam podle jiného významového slova nedeskriptoru

 

Pokud má nedeskriptor podobu složeného termínu, je vytvořen permutovaný nebo inverzní záznam pro každé významové slovo nedeskriptoru kromě prvního významového slova.

 

Permutovaný záznam nedeskriptoru se skládá:

 

— z významového termínu nedeskriptoru kromě prvního významového slova nedeskriptoru, po němž následuje pokračování slovního vyjádření v případě, že termín v daném záznamu není posledním termínem znění deskriptoru, poté čárka a první významový termín, po němž následuje pomlčka, to vše zobrazeno obyčejným písmem;

 

— na následujícím řádku tučně uvedené slovní vyjádření deskriptoru nebo indexačního termínu, jemuž předchází zkratka „USE“ a po němž následuje v závorce číslo mikrotezauru, do něhož náleží.

 

Příklady:

 

§ Dva významové termíny:

původu, pravidlo

USE původní výrobek (2021)

 

§ Více než dva významové termíny:

 

nízkého tlaku vzduchu, oblast

USE atmosférické podmínky (5211)

 

tlaku vzduchu, oblast nízkého

USE atmosférické podmínky (5211)

 

vzduchu, oblast nízkého tlaku

USE atmosférické podmínky (5211)

 

Abecední záznam podle dalšího významového slova unifikované složeniny bez ohledu na to, zda se jedná o deskriptor nebo nedeskriptor

 

Některé unifikované složeniny (deskriptory i nedeskriptory) lze rozložit na samostatné významové prvky.  V takovém případě se vytvoří záznam pro každou významovou lexikální jednotku, která tvoří příslušný deskriptor nebo nedeskriptor:

 

— záznam pro jeden z významových termínů, které tvoří deskriptor nebo nedeskriptor, po němž následuje pokračování slovního vyjádření v případě, že termín v daném záznamu není posledním termínem znění deskriptoru, poté čárka a první významový termín nebo kořen složeniny, po němž následuje tilda a pomlčka, to vše obyčejným písmem.

 

— na následujícím řádku tučně uvedené slovní vyjádření deskriptoru, jemuž předchází zkratka „USE“ a po němž v závorce následuje číslo mikrotezauru, do něhož náleží.

 

Příklad:

lesnictví, agro~ —

USE agrolesnictví (5616)