Muunnosten aakkosellinen luettelo

Muunnosten aakkosellinen luettelo jakautuu kahteen osaan:

 

– Osa A sisältää alkukirjaimilla A–I alkavat termit.

 

– Osa B sisältää alkukirjaimilla J–Ö alkavat termit.

 

Muunnosten aakkosellisessa luettelossa on joka sivulla kolme saraketta ja niissä viidentyyppisiä hakusanoja ensimmäisen sanan ja muiden merkitsevien sanojen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Ensimmäisen merkitsevän sanan mukaan aakkostetut asiasanat

 

– varsinainen asiasana lihavoituna;

 

– tunnuksella ”SN” (scope note) merkitty selitys, jolla täsmennetään asiasanan merkitys tai käyttötapa;

 

– kursivoituna niiden mikrotesaurusten numero ja nimi, joihin asiasana kuuluu, ja edellä tunnus ”MT” (mikrotesaurus);

 

– aakkosjärjestyksessä asiasanaan liittyvät ohjaustermit, joita edeltää tunnus ”UF” (used for);

 

– haettavaan asiasanaan liittyvät laajemmat termit, joita edeltää tunnus ”BT” (broader term) ja luku, joka ilmaisee hierarkkisten tasojen määrän haettavan asiasanan ja seuraavaksi ylemmän tason asiasanan välillä.

 

Laajemmat termit on luokiteltu seuraavasti:

 

– hierarkkisten tasojen mukaan nousevassa järjestyksessä ja kullakin hierarkkisesti ylenevällä tasolla toisesta tasosta lukien oikealle sisennettyinä;

 

– sen jälkeen kullakin hierarkkisella tasolla aakkosjärjestyksessä.

 

– haettavaan asiasanaan liittyvät suppeammat termit, joita edeltää tunnus ”NT” (narrower term) ja luku, joka ilmaisee hierarkkisten tasojen määrän haettavan asiasanan ja alemman tason asiasanan välillä.

 

Alatason asiasanat on luokiteltu seuraavasti:

 

– ensin hierarkkisten tasojen mukaan laskevassa järjestyksessä ja kullakin hierarkkisesti alemmalla tasolla toisesta tasosta lukien oikealle sisennettyinä;

 

– sen jälkeen kullakin hierarkkisella tasolla aakkosjärjestyksessä.

 

– aakkosjärjestyksessä asiasanan rinnakkaistermit, joita edeltää tunnus ”RT” (related term).

 

Esimerkki:

alkuperätuote

SN Tietyssä maassa tuotettu tuote; kun tuotteen valmistukseen osallistuu useampia maita, tuote on sen maan alkuperätuote, jossa sitä on viimeiseksi jalostettu.

 

MT 2021 kansainvälinen kauppa

UF alkuperäsääntö

UF tavaroiden alkuperä

UF tuotteen alkuperä

BT1 GATT

BT2 kansainvälinen kauppa

NT1 alkuperätodistus

RT kolmas maa

RT perushyödykesopimus

RT tuontirajoitus

RT tullietuuskohtelu

RT vapaa liike

RT yleinen tullietuus

 

Jonkin toisen merkitsevän sanan mukaan aakkostetut asiasanat

 

Jos asiasana on sanaliitto, asiasanan jokaista merkitsevää sanaa varten luodaan muunnettu tai käänteinen hakusana, joka on muu kuin ensimmäinen merkitsevä sana.

 

Asiasanan muunnettu hakusana muodostuu seuraavista tekijöistä:

 

– lihavoituina asiasanan merkitsevä termi, joka on muu kuin asiasanan ensimmäinen merkitsevä sana, sen perässä asiasanan jatko, jos hakutermi ei ole itse asiasanan viimeinen termi, sitten pilkku ja ensimmäinen merkitsevä termi, sitten vaakasuora viiva ja sulkeissa asiasanan aihealueen numero.

 

Esimerkkejä:

§ Kaksi merkitsevää termiä:

vapaus, akateeminen – (1236)

 

§ Enemmän kuin kaksi merkitsevää termiä:

pätevyyden tunnustaminen, ammatillisen – (4406)

tunnustaminen, ammatillisen pätevyyden – (4406)

 

Ensimmäisen merkitsevän sanan mukaan aakkostetut ohjaustermit

 

– ohjaustermi tavallisella kirjasintyypillä

 

– seuraavalla rivillä lihavoituna itse asiasana tai indeksointitermi, jota edeltää tunnus ”USE”, sekä sulkeissa sen mikrotesauruksen numero, johon asiasana kuuluu.

 

Esimerkkejä:

kodin turvallisuus

USE kotitapaturma (2826)

tuotteen alkuperä

USE alkuperätuote (2021)

 

Jonkin toisen merkitsevän sanan mukaan aakkostetut ohjaustermit

 

Jos ohjaustermi on sanaliitto, termin jokaista merkitsevää sanaa varten luodaan muunnettu tai käänteinen hakusana, joka on muu kuin ensimmäinen merkitsevä sana.

 

Ohjaustermin muunnettu hakusana muodostuu seuraavista tekijöistä:

 

– tavallisella kirjasintyypillä ohjaustermin merkitsevä termi, joka on muu kuin ohjaustermin ensimmäinen merkitsevä sana, sen perässä asiasanan jatko, jos hakutermi ei ole itse asiasanan viimeinen termi, sitten pilkku ja ensimmäinen merkitsevä termi, sitten vaakasuora viiva

 

– seuraavalla rivillä lihavoituna itse asiasana tai indeksointitermi, jota edeltää tunnus ”USE”, sitten sulkeissa sen mikrotesauruksen numero, johon asiasana kuuluu.

 

Esimerkkejä:

 

§ Kaksi merkitsevää termiä:

koulutus, työvoiman

USE ammatillinen koulutus (4406)

 

§ Enemmän kuin kaksi merkitsevää termiä:

suhteet, aviopuolisoiden varallisuusoikeudelliset

USE avioliitto-oikeus (2806)

varallisuusoikeudelliset suhteet, aviopuolisoiden

USE avioliitto-oikeus (2806)

 

Jonkin toisen merkitsevän sanan mukaan aakkostetut yhdyssanat, asiasanat tai ohjaustermit

 

Eräät yhdyssanat (asiasanat tai ohjaustermit) voidaan jakaa erillisiksi merkitseviksi tekijöiksi. Tällöin jokaista asiasanan tai ohjaustermin muodostavaa merkitsevää leksikaalista yksikköä varten luodaan hakusana seuraavasti:

 

– tavallisella kirjasintyypillä ilmaistuina hakusana jonkin asiasanaan tai ohjaustermiin kuuluvan merkitsevän termin perusteella, sitten asiasanan tai ohjaustermin jatko, jos hakutermi ei ole itse asiasanan tai ohjaustermin viimeinen termi, sitten pilkku ja asiasanan tai ohjaustermin alku, sitten aaltoviiva ja vaakasuora viiva;

 

– seuraavalla rivillä lihavoituna itse asiasana, jota edeltää tunnus ”USE”, sekä sulkeissa sen mikrotesauruksen numero, johon asiasana kuuluu.

 

Esimerkki:

dollarikanta, kulta~

USE kultavaluuttakanta (2406)