Pertvar kytas abėcėlinis variantas

Pertvarkytą abėcėlinį variantą sudaro dvi dalys:

 

— A dalis, kurioje įrašyti terminai, prasidedantys raidėmis A–Y;

 

— B dalis, kurioje įrašyti terminai, prasidedantys raidėmis J–Ž.

 

Pertvarkytame abėcėliniame variante kiekviename puslapyje yra penkių tipų įrašai, išdėstyti trimis skiltimis abėcėline tvarka pagal pirmąjį žodį arba bet kokį kitą reikšminį žodį:

 

Įrašas abėcėlės tvarka pagal pirmąjį reikšminį deskriptoriaus žodį

 

— Deskriptorius paryškintu šriftu;

 

— vartojimo pastaba žymima santrumpa SN (scope note), ji patikslina deskriptoriaus reikšmę ar jo vartojimo ypatumus;

 

— mikrotezauro (-ų), kuriam (-iems) priklauso deskriptorius, numeris (-iai) ir pavadinimas (-ai), prieš jį kursyvu rašoma santrumpa MT;

 

— su antraštiniu deskriptoriumi susijęs (-ę) nedeskriptorius (-iai), prieš jį rašoma santrumpa UF; nedeskriptoriai pateikiami abėcėlės tvarka;

 

— su antraštiniu deskriptoriumi susijęs (-ę) bendras (-i) terminas (-ai), prieš jį rašoma santrumpa BT (broader term) ir skaičius, kuris rodo hierarchinių pakopų, esančių tarp bendriausios reikšmės termino ir antraštinio deskriptoriaus, skaičių.

 

Paprastai bendri deskriptoriai pateikiami:

 

— pirma, didėjančia hierarchine tvarka, kiekvieną hierarchinę pakopą pradedant antrąja, atitraukiant į dešinę,

 

— antra, abėcėlės tvarka kiekvienoje hierarchinėje pakopoje;

 

— su antraštiniu deskriptoriumi susijęs (-ę) siauresnis (-i) deskriptorius (-iai), prieš jį rašoma santrumpa NT (narrower term) ir skaičius, kuris rodo hierarchinių pakopų, esančių tarp siauresnės reikšmės deskriptoriaus ir antraštinio deskriptoriaus, skaičių.

 

Siauresni deskriptoriai pateikiami:

 

— pirma, mažėjančia hierarchine tvarka, kiekvieną hierarchinę pakopą pradedant antrąja, atitraukiant į dešinę,

 

— antra, abėcėlės tvarka kiekvienoje hierarchinėje pakopoje;

 

— su antraštiniu deskriptoriumi susijęs (-ę) deskriptorius (-iai), prieš jį rašoma santrumpa RT (related term). Asociatyviais ryšiais susiję deskriptoriai pateikiami abėcėlės tvarka.

 

Pavyzdžiui:

produkto kilmė

SN Tam tikroje šalyje pagamintas produktas, kai produkto gamyboje dalyvauja daugiau negu viena šalis, bus pirminis šalies, kurioje jis buvo pagamintas, produktas.

 

MT 2021 tarptautinė prekyba

UF gaminio kilmė

UF kilmės taisyklė

UF prekių kilmė

BT1 GATT

BT2 tarptautinė prekyba

NT1 kilmės pažymėjimas

RT bendrosios lengvatos

RT didmeninės prekybos susitarimas

RT importo ribojimas

RT laisvasis judėjimas

RT muito tarifo lengvata

RT trečioji šalis

 

Įrašas abėcėlės tvarka pagal kitą deskriptoriaus reikšminį žodį

 

Jei deskriptorius yra sudėtinis terminas, kiekvienam jo reikšminiam žodžiui sukuriamas pertvarkytas arba vietomis sukeistas įrašas, skirtingas nei pirmasis reikšminis žodis.

 

Pertvarkytą deskriptoriaus įrašą sudaro:

— reikšminis deskriptoriaus žodis (kitas nei pirmas reikšminis deskriptoriaus žodis), po jo rašoma likusi termino dalis, jei antraštinis terminas nėra paskutinis deskriptoriaus terminas. Toliau rašomas kablelis ir pirmasis reikšminis žodis, po jo dedamas brūkšnys ir skliausteliuose įrašomas srities, kuriai priklauso deskriptorius, numeris. Viskas rašoma paryškintu šriftu.

 

Pavyzdžiui:

§ Du reikšminiai žodžiai:

kilmė, produkto — (2021)

 

§ Daugiau nei du reikšminiai žodžiai:

informavimo priemonės, visuomenės — (3226)

priemonės, visuomenės informavimo — (3226)

 

Įrašas abėcėlės tvarka pagal pirmąjį nedeskriptoriaus reikšminį žodį

 

— Nedeskriptorius paprastu šriftu;

 

— kitoje eilutėje deskriptorius arba indeksavimo terminas paryškintu šriftu, prieš jį rašoma santrumpa USE, o po deskriptoriaus – mikrotezauro, kuriam jis priklauso, numeris skliausteliuose.

 

Pavyzdžiui:

namų darbininko darbas

USE namų ekonomika (1621)

prekių kilmė

USE produkto kilmė (2021)

 

Įrašas abėcėlės tvarka pagal kitą nedeskriptoriaus reikšminį žodį

 

Jei nedeskriptorius yra sudėtinis terminas, kiekvienam jo reikšminiam žodžiui sukuriamas pertvarkytas arba vietomis sukeistas įrašas, skirtingas nei pirmasis reikšminis žodis.

 

Pertvarkytą nedeskriptoriaus įrašą sudaro:

 

— reikšminis nedeskriptoriaus žodis (kitas nei pirmas reikšminis nedeskriptoriaus žodis), po jo rašoma likusi termino dalis, jei antraštinis terminas nėra paskutinis nedeskriptoriaus terminas. Toliau rašomas kablelis ir pirmasis reikšminis žodis, po jo dedamas brūkšnys.Viskas rašoma paprastu šriftu;

 

— kitoje eilutėje deskriptorius ar indeksavimo terminas paryškintu šriftu, prieš jį rašoma santrumpa USE, o po deskriptoriaus – mikrotezauro, kuriam jis priklauso, numeris skliausteliuose.

 

Pavyzdžiui:

§ Du reikšminiai žodžiai:

kilmė, prekių

USE produkto kilmė (2021)

 

§ Daugiau nei du reikšminiai žodžiai:

prekybos sutartis, didmeninės

USE didmeninės prekybos susitarimas (2021)

sutartis, didmeninės prekybos

USE didmeninės prekybos susitarimas (2021)

 

Įrašas abėcėlės tvarka pagal kitą sudurtinio deskriptoriaus ar nedeskriptoriaus reikšminį žodį

 

Kai kurie susieti sudurtiniai žodžiai (deskriptoriai ar nedeskriptoriai) gali būti išskaidyti į atskirus reikšminius elementus. Tokiu atveju įrašas sukuriamas kiekvienam reikšminiam leksiniam vienetui, sudarančiam deskriptorių ar nedeskriptorių:

 

— vieno iš deskriptorių ar nedeskriptorių sudarančių reikšminių terminų antraštė, po jos rašoma likusi termino dalis, jei antraštinis terminas nėra paskutinis nedeskriptoriaus terminas; toliau rašomas kablelis ir termino pradžia arba šaknis, po jos – tildė ir brūkšnys; viskas rašoma paprastu šriftu;

 

– kitoje eilutėje deskriptorius paryškintu šriftu, prieš jį rašoma santrumpa USE, o po deskriptoriaus – mikrotezauro, kuriam jis priklauso, numeris skliausteliuose.

 

Pavyzdžiui:

teisėtumas, ne~

USE atitiktis įstatymams (0406)