Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

Евровок - нов пристап кон онтологија - базиран на раководење поимник

Евровок - нов пристап кон онтологија - базиран на раководење поимник

Технички објаснувања и кориснички договори

Евровок користи семантички веб-технологии кои се одраз на W3C препораките и на најновите трендови во речничките стандарди.

Евровок 4.4: Скица на моделарскиот пристап