Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

EuroVoc – Terms of use

Евровок - Услови за користење

 ©Европска Унија, 2018

Употребата на поимникот Евровок за комерцијални и некомерцијални потреби е дозволена доколку биде доставено соодветно признание како:

„© Eвропска Унија, 2018, http://eurovoc.europa.eu/ "

Сите промени на термините и структурата на оригиналното јазично издание на поимникот Евровок или модификации на Идентификаторот на уникатен ресурс (URI) на концептите може да спречи идни ажурирања на поимникот Евровок. Канцеларијата за публикации не прифаќа одговорност за последици од несоодветна употреба на поимникот Евровок.

Полисата за повторна употреба на Европската комисија е имплементирана со Одлуката на Комисијата од 12 декември 2011.

За сите понатамошни проблеми со авторски права на Евровок, ве молиме контактирајте :

Сектор за авторски права и правни проблеми: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

Логото на Евровок не смее да се користи без однапред добиена дозвола од Канцеларијата за публикации.

За сите други информации поврзани со содржината и функциите на веб-страната на Евровок, ве молиме контактирајте:

Јавен пулт за помош: eurovoc@publications.europa.eu

Доколку сакате да бидете известени по и-мејл кога ќе биде издадена нова верзија на Евровок, ве молиме испратете порака на eurovoc@publications.europa.eu  со следниот текст во делот „предмет"

Претплати се на Евровок

Вашата и-мејл адреса ќе биде додадена на нашата листа.

Доколку не сакате повеќе да сте на листата, пратете порака на eurovoc@publications.europa.eu  со следниот текст во делот „предмет“

Откажи претплата на Евровок

Вашата и-мејл адреса ќе биде директно отстранета од листата.