Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

About EuroVoc

За Евровок

Евровок е повеќејазичен поимник кој беше првично создаден за процесирање документи од ЕУ-институциите

Toј e мултидисциплинарен поимник кој ги покрива областите кои се доволно широки за да ги опфатат погледите на Заедницата и националните погледи, со акцент на парламентарните активности. Евровок е контролиран збир од поимници, кој може да се користи надвор од институциите на ЕУ, особено од страна на парламентите.

Целта на поимникот е да обезбедува менаџмент на информации и сервиси за ширење со кохерентна индексна алатка за ефективен менаџмент на нивните документирани ресурси и да им овозможи на корисниците да остваруваат документирани пребарувања користејќи контролиран вокабулар.

ISSN 1830-6500