Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

Покриени области

Покриени области

Евровок поимникот ги покрива сите области во кои се активни ЕУ институциите:

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

ЕВРОПСКА УНИЈА

ПРАВО

ЕКОНОМИЈА

ТРГОВИЈА

ФИНАНСИИ

СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИИ

НАУКА

БИЗНИС И КОНКУРЕНЦИЈА

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

ПРОИЗВОДСТВО,ТЕХНОЛОГИЈА И ИСТРАЖУВАЊЕ

ЕНЕРГЕТИКА

ИНДУСТРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Некои области се поразвиени од други бидејќи се потесно поврзани со центрите од интерес за Европската Унијата. Така, на пример, називите на региони од секоја држава членка на Унијата се вклучени во Евровок, но не и оние од трети земји.

Групирањето на дескрипторите по области во одреден степен е произволно. Една од посебните карактеристики на Евровок е ограничување на полихиерархијата. Дескрипторите што можат да се вклопат во една или две области најчесто припаѓаат само кон областа која се чини како најприродна за корисниците за да се олесни управувањето со поимникот и да се ограничи неговиот обем.