Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

Администрација и одржување

Администрација и одржување

Поимникот Евровок е адаптиран континуирано земајќи го предвид развојот во областите во кои институциите на Европската Унија се активни и на промените во јазиците.

Специјален белег на Евровок е тоа што се стреми - и е во можност - да ги задоволи потребите на корисниците имајќи ја на ум целта да се покријат на хомоген начин областите на активност на Европската Унија.

  • Тимот за одржување во Канцеларијата за публикации ги собира и ги разгледува понудите, предложени од националните парламенти, европските институции и корисниците. Системот за одржување е воспоставен за да се справи со администрација и одржување на поимникот. Тимот за одржување ја координира работата со Комитетот за одржување и е одговорен за ИТ и технички развој и мониторирање на преводи;
  • Комисијата за одржување составена од претставници на неколку ЕУ-институции гласа за предлозите и одлучува за промените во поимникот;
  • Управувачката комисија го надгледува проектот и официјално ги прифаќа новите верзии.

Сите корисници на Евровок кои имаат предлози и сугестии за промени се поканети да поднесат образец за одржување достапен во делот за придонес на оваа веб-страна.