Prezentacja alfabetyczna permutowana,

Prezentacja alfabetyczna permutowana, w trzech kolumnach na stronie, zawiera pięć typów haseł sklasyfikowanych alfabetycznie według pierwszego słowa lub każdego z pozostałych znaczących słów:

 

Hasło alfabetyczne według pierwszego znaczącego słowa deskryptora:

 

– deskryptor, czcionką pogrubioną;

 

– uwaga objaśniająca, poprzedzona skrótem SN (scope note), która określa znaczenie lub zastosowanie deskryptora;

 

– numer(-y) i hasło(-a) jednego lub wielu mikrotezaurusów, do których należy deskryptor, poprzedzony(-e) skrótem MT (mikrotezaurus), zapisany(-e) kursywą;

 

– askryptor(-y) powiązany(-e) z deskryptorem(-ami) hasłowymi, wprowadzony(-e) skrótem UF (used for), przedstawiony(-e) w porządku alfabetycznym;

 

– deskryptor(-y) szerszy(-e) deskryptora hasłowego, poprzedzony(-e) skrótem BT (broader term) i cyfrą określającą liczbę poziomów hierarchicznych między deskryptorem hierarchicznie wyższym i deskryptorem hasłowym.

 

Deskryptory szersze są sklasyfikowane:

 

– w rosnącym porządku poziomów hierarchicznych, z przesunięciem w prawo na każdym poziomie hierarchicznym, począwszy od drugiego poziomu wyższego,

 

– a następnie w każdym z tych poziomów hierarchicznych w porządku alfabetycznym;

 

– deskryptor(-y) specyficzny(-e), poprzedzony(-e) skrótem NT (narrower term) i cyfrą określającą liczbę poziomów hierarchicznych dzielących deskryptor podrzędny i deskryptor hasłowy.

 

Deskryptory specyficzne są sklasyfikowane:

 

– przede wszystkim w malejącym porządku poziomów hierarchicznych, z przesunięciem w prawo na każdym poziomie hierarchicznym, począwszy od drugiego poziomu niższego,

 

– następnie w każdym z tych poziomów hierarchicznych w porządku alfabetycznym;

 

– deskryptor(-y) kojarzony(-e) z deskryptorem hasłowym, poprzedzony(-e) skrótem RT (related term) i przedstawiony(-e) w porządku alfabetycznym.

 

Przykłady:

gospodarka oparta na wiedzy

SN ekonomia oparta na wiedzy oraz technologicznych innowacjach prowadząca do stworzenia sieci ekspertów.

 

MT 1621 struktura gospodarcza

BT1 gospodarka

RT kapitał intelektualny

RT nowy ład ekonomiczny

RT polityka naukowa

RT społeczeństwo informacyjne

RT wzrost gospodarczy

RT zarządzanie wiedzą

handel elektroniczny

MT 2031 marketing

BT1 sprzedaż wysyłkowa

BT2 sprzedaż

BT3 transakcja handlowa

NT1 podpis elektroniczny

RT Internet

RT niepożądana reklama elektroniczna

 

Hasło alfabetyczne wedłg innego znaczącego słowa deskryptora

 

Jeżeli deskryptor ma postać terminu złożonego, to permutowane lub odwrócone hasło tworzone jest na każdym z takich znaczących słów deskryptora, które nie jest pierwszym słowem znaczącym.

 

Hasło permutowane deskryptora składa się z:

 

– terminu znaczącego deskryptora niebędącego pierwszym znaczącym słowem deskryptora, po którym bezpośrednio następuje hasło, o ile termin wejściowy nie jest ostatnim terminem nazwy deskryptora, a następnie przecinek i pierwszy termin znaczący, potem myślnik i numer dziedziny, do której należy deskryptor, w nawiasie, całość czcionką pogrubioną.

 

Przykłady:

§ Dwa znaczące terminy:

produktu, pochodzenie — (2021)

 

§ Więcej niż dwa znaczące terminy:

głosowania, wiek uprawniający do — (0416)

uprawniający do głosowania, wiek — (0416)

 

Hasło alfabetyczne według pierwszego znaczącego słowa askryptora

 

– hasło askryptora, czcionką zwykłą;

 

– w następnej linii znajduje się hasło deskryptora lub termin indeksowania, czcionką pogrubioną, poprzedzone skrótem USE, a następnie, w nawiasie, numer mikrotezaurusa, do którego należy.

 

Przykład:

test osobowościowy

USE test psychometryczny (3611)

 

Hasło alfabetyczne według innego znaczącego słowa askryptora

 

Jeżeli askryptor ma postać terminu złożonego, to permutowane lub odwrócone hasło tworzone jest na każdym z takich znaczących słów askryptora, które nie jest pierwszym słowem znaczącym.

 

Hasło permutowane askryptora składa się z:

 

– terminu znaczącego askryptora niebędącego pierwszym znaczącym słowem askryptora, po którym bezpośrednio następuje hasło, o ile termin wejściowy nie jest ostatnim terminem nazwy askryptora, a następnie przecinek i pierwszy termin znaczący, potem myślnik, całość czcionką zwykłą;

– w następnej linii znajduje się hasło deskryptora lub termin indeksowania, czcionką pogrubioną, poprzedzone skrótem USE, a następnie, w nawiasie, numer mikrotezaurusa, do którego należy.

 

Przykłady:

§ Dwa znaczące terminy

sieciowy, adres

USE adres internetowy (3226)

 

§ Więcej niż dwa znaczące terminy:

internetowej, nazwa domeny

USE adres internetowy (3226)

domeny internetowej, nazwa

USE adres internetowy (3226)

 

Hasło alfabetyczne według innego znaczącego złożonego zunifikowanego słowa, będące deskryptorem lub askryptorem

 

Niektóre złożone słowa zunifikowane (deskryptory lub askryptory) można podzielić na odrębne elementy znaczące. W takim wypadku hasło jest tworzone według każdej znaczącej jednostki leksykalnej, będącej częścią deskryptora lub askryptora:

 

– hasło według jednego ze znaczących terminów, tworzących deskryptor lub askryptor, a następnie hasło, o ile termin wejściowy nie jest ostatnim terminem nazwy, a następnie przecinek i początek nazwy lub rdzenia, potem tylda i myślnik, całość czcionką zwykłą;

 

– w następnej linii znajduje się hasło deskryptora, czcionką pogrubioną, poprzedzone skrótem USE, a następnie, w nawiasie, numer mikrotezaurusa, do którego należy.

 

Przykład:

nauka, nano~

USE nanotechnologia (6411)