Prezentacja tematyczna

Wersja tematyczna lub systematyczna jest przedstawiona według dziedzin i podzielona na mikrotezaurusy.

 

Prezentacja każdej dziedziny jest podzielona na dwie części: na prezentację tematyczną mikrotezaurusa należącego do dziedziny i na terminologię dziedziny.

 

Prezentacja tematyczna mikrotezaurusów

 

Każda strona opatrzona jest tytułem, na który składa się numer i nazwa mikrotezaurusa.

 

Po tytule następuje strzałka skierowana w prawo, jeżeli prezentacja mikrotezaurusa jest kontynuowana na następnej stronie, lub przed tytułem znajduje się strzałka skierowana w lewo, jeżeli jest to dalszy ciąg prezentacji mikrotezaurusa.

 

Przykład:

0421 parlament <--> 0421 parlament


Prezentacja tematyczna jest sklasyfikowana według numerów mikrotezaurusa i identyczna w każdej wersji językowej.

 

Każda strona jest podzielona na dwie kolumny i zawiera:

 

– deskryptory poziomu wyższego, niemające deskryptorów szerszych (nazwa hierarchii), czcionką pogrubioną, sklasyfikowane alfabetycznie;

 

– pod każdym deskryptorem będącym nazwą hierarchii deskryptory specyficzne, zapisane czcionką pogrubioną, poprzedzone skrótem NT (narrower term), po których następuje cyfra określająca liczbę poziomów hierarchicznych między deskryptorem specyficznym i deskryptorem wyższym w hierarchii (nazwa hierarchii).

 

– deskryptory specyficzne są sklasyfikowane rosnąco według poziomów hierarchicznych, a wewnątrz każdego poziomu hierarchicznego w porządku alfabetycznym.

 

Każdy malejący poziom hierarchiczny jest oznaczony przesunięciem w prawo w stosunku do bezpośrednio wyższego poziomu. Do deskryptorów łańcucha hierarchicznego może(mogą) być dołączony(-e) deskryptor(-y) kojarzeniowy(-e), przedstawiony(-e) czcionką zwykłą i poprzedzony(-e) skrótem RT.

 

Po deskryptorach kojarzonych następuje, w nawiasie, numer mikrotezaurusa, do którego należą, chyba że są sklasyfikowane w tym samym mikrotezaurusie.

 

Na dole strony znajduje się strzałka skierowana w prawo, jeżeli prezentacja hierarchiczna drugiej kolumny jest kontynuowana na kolejnej stronie.

 

Terminologia dziedziny

 

Terminologia organizuje, w porządku alfabetycznym, deskryptory i askryptory podlegające danej dziedzinie.

 

Terminologia dziedziny jest oznaczona tytułem zawierającym słowa „Terminologia dziedziny”, po którym następuje numer i nazwa dziedziny podana wielkimi literami.

 

Ułożona jest w dwóch kolumnach i zawiera dwa typy haseł wejściowych sklasyfikowanych w porządku alfabetycznym.

 

* Hasło alfabetyczne według pierwszego słowa deskryptora


– nazwa deskryptora, a następnie, w nawiasie, numer mikrotezaurusa, do którego należy, całość czcionką pogrubioną.

 

Przykład:

kodeks karny (1206)

 

* Hasło alfabetyczne według pierwszego słowa askryptora

 

– nazwa askryptora, czcionką zwykłą;

 

– w następnej linii nazwa odnośnego deskryptora, czcionką pogrubioną, poprzedzona skrótem USE, a następnie, w nawiasie, numer mikrotezaurusa, do którego należy.

 

Przykład:

edukacja narodowa

USE polityka oświatowa (3206)