Szukaj

Jak wyszukać konkretny termin?

 

Aby przeprowadzić zwykłe wyszukiwanie, należy wpisać szukany termin w polu wyszukiwania znajdującym się w menu po lewej stronie ekranu.

 

Wyszukując pojedynczy termin tym sposobem, otrzymujemy wynik dokładnie odpowiadający wpisanemu w polu wyszukiwania słowu. Wyszukiwarka nie rozróżnia małych i wielkich liter, a system nie wyszukuje terminów mających taki sam rdzeń.

 

Jeśli szukane słowo jest częścią terminu złożonego, wszystkie terminy zawierające szukane słowo zostaną wyświetlone na liście wyników, niezależnie od jego pozycji w terminie złożonym.

 

Przykład:

wyszukując polityka, otrzymamy takie terminy jak:

polityka Wschód-Zachód

polityka pomocy (….).

 

Podobnie w przypadku wyszukiwania wielu słów, w wyniku otrzymamy wszystkie terminy zawierające szukane słowa w dowolnej kolejności.

 

Przykład: wyszukując znak towarowy, w wynikach otrzymamy nie tylko wyrażenie znak towarowy, ale również:

europejski znak towarowy

znak towarowy zastrzeżony.

 

Jak rozszerzyć wyszukiwanie? 

 

Wyszukiwanie można rozszerzyć poprzez skrócenie szukanego słowa z lewej lub/i z prawej strony i użycie wieloznaczników w miejscu usuniętych znaków.

 

Aby skrócić szukane słowo, należy użyć znaku procentu („%”). W wyniku wyszukiwania otrzymamy wszystkie terminy, które odpowiadają wpisanemu zapytaniu i które w miejscu usuniętych znaków nie będą zawierały żadnych znaków lub będą zawierały inne znaki.

 

Przykład:

Wyszukując %rynk%, w wyniku otrzymamy takie terminy jak: badanie rynku, cena rynkowa, sektor nierynkowy, wspólna organizacja rynków.‑

 

Znak podkreślenia („_”) użyty do zastąpienia danego znaku w wyszukiwanym słowie, umożliwi pominięcie zastąpionego znaku i wyszukanie wszystkich wyników odpowiadających pozostałym znakom.

 

Przykład: wyszukując słowo sza_a, otrzymamy szafa i szata.

 

Wyszukiwanie zaawansowane

 

Dostępna w menu po lewej stronie ekranu funkcja Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wprowadzanie złożonych zapytań za pomocą różnych sposobów i opcji wyszukiwania, a także ograniczenie wyszukiwania do precyzyjniejszych wyników dzięki zastosowaniu filtrów.

 

Można użyć rozszerzonych funkcji wyszukiwania zaawansowanego, wybierając jednocześnie funkcję wyszukiwania, filtry i zaznaczając dodatkowe opcje.

 

W jaki sposób prowadzić wyszukiwanie zaawansowane?

 

Wyszukiwanie zaawansowane można prowadzić na 4 sposoby:

 

− opcja wyszukiwania „Dokładny termin” − podobnie jak w przypadku wyszukiwania prostego pozwoli na znalezienie terminu lub wyrażenia dokładnie odpowiadającego wpisanym w polu wyszukiwania znakom, występującym gdziekolwiek w danym słowie lub wyrażeniu. Do wyszukiwania można również używać znaków „_” i „%”.

 

− opcja wyszukiwania terminu zawierającego podane litery pozwala na znalezienie jednego lub kilku słów bądź rdzenia, występujących w dowolnym miejscu w wyszukanym wyrażeniu lub zdaniu. Usuwanie znaków na początku lub na końcu słowa jest opcją domyślną. System pokaże wszystkie wyrażenia zawierające wszystkie szukane słowa w dowolnej kolejności.

 

Przykład: wyszukując słowo chemia, w wyniku otrzymamy:

chemia przemysłowa

geochemia

fotochemia.

 

− opcja wyszukiwania terminu zaczynającego się od podanych liter pozwala na znalezienie wszystkich wyrażeń zaczynających się od szukanego słowa, rdzenia lub kombinacji słów.

 

Przykład: wyszukując słowo wolny, otrzymamy takie wyniki jak:

wolny obrót

wolny wybór kandydatów z różnych list

wolny zawód (…)

 

− podobnie będzie w przypadku opcji wyszukiwania terminu kończącego się na podane litery − w wyniku otrzymamy wszystkie wyrażenia kończące się na szukane słowo, rdzeń lub kombinację słów.

 

Przykład: wyszukując słowo polityczna, otrzymamy:

instytucja polityczna

filozofia polityczna

Europejska Unia Polityczna (...)

 

Zawężenie wyników wyszukiwania za pomocą filtrów

 

Filtry dostępne w polu wyszukiwania zaawansowanego umożliwiają zawężenie wyszukiwania do konkretnych elementów lub terminów.

 

Jednocześnie można zaznaczyć następujące filtry:

 

PT: termin preferowany. Ta opcja jest wybrana domyślnie;

 

NPT: termin niepreferowany. Ta opcja jest wybrana domyślnie;

 

Akronim: składający się z pierwszej litery lub pierwszych liter każdej z kolejnych lub głównych części terminu złożonego (np. NATO);

 

Nazwa skrócona: zazwyczaj częściowo skrócone wyrażenie (np. umowa ADR);

 

Uwagi: krótki opis przewidzianego użycia terminu w tezaurusie;

 

Historia: krótkie podsumowanie historycznego rozwoju terminu wewnątrz tezaurusa;

 

Definicja: krótki opis terminu i jego znaczenia;

 

Nazwa kraju: w przypadku tego filtra pola PT i NPT będą wybrane automatycznie i nie można wybrać innych pól;

 

ISO-3166-2 kod krajowy.

 

Dodatkowe opcje

 

Wyszukiwanie uwzględniające rdzeń terminu

 

Zaznaczenie tego pola pozwala na rozszerzenie wyników wyszukiwania do wszystkich terminów mających taki sam rdzeń. Na przykład, wyszukując słowo organ, otrzymamy takie wyniki jak: organizować, organizacja, organizm, organiczny itp.

 

W celu optymalizacji wyników, opcja ta nie jest dostępna w przypadku wyszukiwania uwzględniającego pierwsze lub ostatnie litery danego terminu.

 

Opcja ta jest na razie dostępna tylko w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim i niderlandzkim. Jeśli nie wyświetla się ona na stronie w danym języku, to znaczy, że jest ona niedostępna i nie można jej wybrać.

 

Alternatywna pisownia będzie dostępna w ustawieniu domyślnym dla języka szwedzkiego, niemieckiego (z uwzględnieniem nowej pisowni niemieckiej) i duńskiego. Na przykład, wyszukiwanie niemieckiego słowa Potential, da nam w wyniku także Potenzial.

 

Wyszukiwanie uwzględniające małe i wielkie litery

 

W wyniku wyszukiwania uwzględniającego użycie małych i wielkich liter otrzymamy termin zapisany tak samo (również przy uwzględnieniu akcentów) jak słowo wpisane w polu wyszukiwania.

 

Na przykład, wyniki wyszukiwania dla słowa finansów, będą ograniczone do terminów dokładnie odpowiadających wpisanym znakom, czyli:

polityka finansów publicznych

ministerstwo finansów

 

Podobne wyniki otrzymamy w wyniku wyszukiwania uwzględniającego małe i wielkie litery słoweńskiego wyrazu Butan − system wyszuka tylko Butan (tj. Bhutan − nazwa państwa w Azji), a nie butan (gaz płynny).

 

Wyszukiwanie według numeru wydania EuroVoc

 

Aby wyszukać dany termin w konkretnym wydaniu tezaurusa EuroVoc (aż do wersji 3.1), należy wybrać numer odpowiedniego wydania. Domyślnie przeszukiwane są wszystkie wydania.

 

Ta opcja umożliwia wyszukiwanie terminów/wyrażeń występujących w konkretnym wydaniu tezaurusa, a także − terminów preferowanych i niepreferowanych.