This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

акт на ЕС

Правните актове на Европейския съюз са законодателни или незаконодателни актове, приети от европейските институции (член 288 от ДФЕС).
С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1-ви декември 2009 г. обозначенията „Европейски съюз“ или „ЕС“ заместват обозначенията „Европейска общност“, „общностен“ или „ЕО“.

Term Details

Hierarchy