This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

právní akt EU

Právní akty EU jsou legislativní a nelegislativní akty přijímané evropskými orgány (článek 288 SFEU).
Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 došlo k nahrazení výrazů „Evropské společenství“, „Společenství“ nebo „ES“ výrazy „Evropská unie“ nebo „EU“.

Term Details

Hierarchy