This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Съд на Европейс

Създадена през 1952 г., тази институция на ЕС със седалище в Люксембург включва три юрисдикции: Съд, Общ съд (създаден през 1988 г.) и Съд на публичната служба (създаден през 2004 г.). Следва да се отбележи, че наименованието „Съд на Европейския съюз“ замени наименованието „Съд на Европейските общности“ вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.

Term Details

Hierarchy