Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

Právne upozornenie

EuroVoc – podmienky používania

© Európska únia, 2018

Opakované používanie tezauru EuroVoc na komerčné alebo nekomerčné účely je povolené len za predpokladu, že sa uvedie táto poznámka:

„© Európska únia, 2018, http://eurovoc.europa.eu/

Akékoľvek zmeny podmienok a štruktúry pôvodných jazykových vydaní tezauru EuroVoc alebo akákoľvek úprava jednotného identifikátora zdroja (Unique Resource Identifier – URI) by mohli znemožniť jeho následné aktualizácie. Úrad pre publikácie neprijíma žiadnu zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nesprávneho používania tezauru EuroVoc.

Politika Európskej komisie týkajúca sa opakovaného používania sa vykonáva prostredníctvom rozhodnutia Komisie z 12. decembra 2011.

Pokiaľ ide o všetky ostatné otázky týkajúce sa autorských práv spojených s tezaurom EuroVoc, obráťte sa na adresu:

Sekcia pre autorské práva a právne záležitosti: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

Logo EuroVocu sa nemôže použiť bez predchádzajúceho súhlasu Úradu pre publikácie.

Všetky ďalšie informácie o obsahu a funkciách webových stránok EuroVoc získate na adrese:

Public helpdesk: eurovoc@publications.europa.eu

Ak chcete byť informovaní e-mailom o aktualizovaných verziách tezauru EuroVoc, zašlite e-mail na adresu: eurovoc@publications.europa.eu s nasledujúcim textom v „predmete“:

Subscribe EuroVoc release

Vašu e-mailovú adresu pridáme do nášho zoznamu adresátov.

Ak chcete zrušiť odber e-mailov z tezauru EuroVoc, zašlite e-mail na adresu eurovoc@publications.europa.eu s nasledujúcim textom v „predmete“:

Unsubscribe EuroVoc release

Vaša e-mailová adresa sa automaticky odstráni z nášho zoznamu adresátov.