Abecedni zamenjani tezaver

Abecedni zamenjani tezaver v treh stolpcih na vsaki strani vsebuje pet vrst „vnosov“, razvrščenih po abecedi glede na prvo besedo ali vsako od drugih pomembnih besed:

 

Vnos deskriptorja glede na prvo pomembno besedo po abecednem redu

 

– ime deskriptorja v krepkem tisku;

 

– pojasnilo, uvedeno z oznako „SN“ (scope note), ki natančno določa pomen ali uporabo deskriptorja;

 

– številka(-e) in ime(-na) mikrotezavra(-ov), kateremu(-rim) pripada deskriptor, uvedenega(-nih) z oznako „MT“ (mikrotezaver) v poševnem tisku;

 

– nedeskriptor(-ji), povezan(-i) z vnesenim deskriptorjem, uveden(-i) z oznako „UF“ (used for) in naveden(-i) po abecedi;

 

– generični deskriptor(-ji) vnesenega deskriptorja, uveden(-i) z oznako „BT“ (broader term) in številko, ki označuje število hierarhičnih ravni med hierarhično nadrejenim deskriptorjem in vnesenim deskriptorjem.

 

Generični deskriptorji so razvrščeni:

 

– v naraščajočem hierarhičnem zaporedju z desnim zamikom za vsako hierarhično raven od druge nadrejene ravni naprej;

 

– nato znotraj vsake hierarhične ravni po abecedi;

 

– specifični deskriptor(-ji) vnesenega deskriptorja, uveden(-i) z oznako „NT“ (narrower term) in številko, ki označuje število hierarhičnih ravni med hierarhično podrejenim deskriptorjem in vnesenim deskriptorjem.

 

Specifični deskriptorji so razvrščeni:

 

– v padajočem hierarhičnem zaporedju z desnim zamikom za vsako hierarhično raven od druge podrejene ravni naprej;

 

– nato znotraj vsake hierarhične ravni po abecedi;

 

– nedeskriptor(-ji), povezan(-i) z vnesenim deskriptorjem, uveden(-i) z oznako „RT“ (related term) in naveden(-i) po abecedi.

 

Primer:

iskanje nadomestne zaposlitve

SN Ukrepi delodajalca za pomoč zaposlenim, ki jim grozi izguba zaposlitve zaradi pomanjkanja dela, pri iskanju nove zaposlitve v drugih podjetjih.

 

MT 4406 zaposlovanje

UF nova zaposlitev

BT1 odpust

BT2 prenehanje delovnega razmerja

RT ohranjanje delovnih mest

RT prerazporeditev

 

Vnos deskriptorja glede na drugo pomembno besedo po abecednem redu

 

Če je deskriptor sestavljen izraz, se zamenjani ali obrnjeni vnos ustvari za vsako od pomembnih besed deskriptorja, ki ni prva pomembna beseda.

 

Zamenjani vnos deskriptorja sestavlja:

 

– pomembni izraz deskriptorja, ki ni prva pomembna beseda deskriptorja ter ki ji sledi(-jo) naslednja(-e) beseda(-e), če vneseni izraz ni zadnji izraz besedila deskriptorja;temu sledita vejica in prvi pomembni izraz, ki mu sledi vodoravna črta, in številka področja, ki mu deskriptor pripada, v oklepaju, vse v krepkem tisku.

 

Primeri:

§ dva pomembna izraza

cena, administrativna — (2451)

§ več kot dva pomembna izraza

kmetijskih proizvodov, alternativna uporaba — (5611)

proizvodov, alternativna uporaba kmetijskih — (5611)

uporaba kmetijskih proizvodov, alternativna — (5611)

 

Vnos nedeskriptorja glede na prvo pomembno besedo po abecednem redu:

 

– ime nedeskriptorja v navadnem tisku;

 

– v naslednji vrstici ime deskriptorja ali izraza za indeksiranje v krepkem tisku, pred njim je navedena oznaka „USE“, za njim pa v oklepaju številka mikrotezavra, kateremu pripada.

 

Primera:

preselitev podjetja

USE delokalizacija (4006)

oprostitev plačila carin

USE oprostitev carin (2011)

 

Vnos nedeskriptorja glede na drugo pomembno besedo po abecednem redu

 

Če je nedeskriptor sestavljen izraz, se zamenjani ali obrnjeni vnos ustvari za vsako od pomembnih besed nedeskriptorja, ki ni prva pomembna beseda.

 

Zamenjani vnos nedeskriptorja sestavlja:

 

– pomembni izraz nedeskriptorja, ki ni prva pomembna beseda nedeskriptorja in ji sledi(-jo) naslednja(-e) beseda(-e), če vneseni izraz ni zadnji izraz besedila nedeskriptorja; temu sledita vejica in prvi pomembni izraz, ki mu sledi vodoravna črta, vse v navadnem tisku;

 

– v naslednji vrstici ime nedeskriptorja ali izraza za indeksiranje v krepkem tisku, pred njim je navedena oznaka „USE“, za njim pa v oklepaju številka mikrotezavra, kateremu pripada.

 

Primeri:

§ dva pomembna izraza

zaposlitev, nova —

USE iskanje nadomestne zaposlitve (4406)

 

§ več kot dva pomembna izraza

dejavnosti, park za prostočasne —

USE park za prostočasne dejavnosti (2826)

prostočasne dejavnosti, park za —

USE park za prostočasne dejavnosti (2826)

 

Vnos deskriptorja ali nedeskriptorja glede na drugo pomembno besedo poenotene sestavljene besede po abecednem redu

 

Nekatere poenotene sestavljene besede (deskriptorji ali nedeskriptorji) se lahko razstavijo na ločene pomembne elemente. V tem primeru se vnos ustvari za vsako pomembno leksikalno enoto, ki sestavlja deskriptor ali nedeskriptor:

 

– vnos enega od pomembnih izrazov deskriptorja ali nedeskriptorja, ki mu sledi(-jo) naslednja(-e) beseda(-e), če vneseni izraz ni zadnji izraz besedila; temu sledita vejica in začetek besedila ali korena, vsemu pa sledita tilda in vodoravna črta, v navadnem tisku;

 

– v naslednji vrstici ime deskriptorja v krepkem tisku, pred njim je navedena oznaka „USE“, za njim pa v oklepaju številka mikrotezavra, kateremu pripada.

 

Primer:

gozdarstvo, agro~

USE agrogozdarstvo (5616)