This site is part of

Вишејезички речник Европске уније

Преузети азбучни/абецедни индекс

Преузети азбучни/абецедни индекс

Преузмите азбучни/ абецедни индекс ( обичан приказ) одабраног микроречника у XLS формату (zip датотека).