Alfabetiska indelningen med permutationer

Den alfabetiska indelningen med permutationer består av två delar:

 

– Del A, med de termer som börjar på bokstäverna A till I.

 

– Del B, med de termer som börjar på bokstäverna J till Ö.

 

Den alfabetiska indelningen med permutationer består av tre spalter per sida och omfattar fem typer av ingångar i alfabetisk ordning efter första ordet i uttrycket eller efter vart och ett av övriga betydelsebärande ord.

 

Den alfabetiska ingången utgörs av det första betydelsebärande ordet i en deskriptor

 

– Hela deskriptorn i fetstil.

 

– Förklaring, som föregås av ”SN” (scope note) och preciserar deskriptorns betydelse eller användning.

 

– Nummer och beteckning på den mikrotesaurus deskriptorn hör till, föregången av ”MT” (mikrotesaurus), i kursiv stil.

 

– Icke-deskriptorer som är förbundna med ingångsdeskriptorn, föregångna av ”UF” (used for), i alfabetisk ordning.

 

– Deskriptorer som är överordnade ingångsdeskriptorn, föregångna av ”BT” (broader term) och en siffra som anger antalet hierarkiska nivåer mellan den överordnade deskriptorn och ingångsdeskriptorn.

 

Överordnade deskriptorer klassificeras

 

– i fallande hierarkisk ordning, med indrag för varje hierarkisk nivå från och med den andra nivån, och

 

– därefter i alfabetisk ordning inom varje hierarkisk nivå.

 

– Deskriptorer som är underordnade ingångsdeskriptorn, föregångna av ”NT” (narrower term) och en siffra som anger antalet hierarkiska nivåer mellan den underordnade deskriptorn och ingångsdeskriptorn:

 

Underordnade deskriptorer klassificeras

 

–  först i fallande hierarkisk ordning, med indrag för varje hierarkisk nivå från och med den andra nivån, och

 

–  därefter i alfabetisk ordning inom varje hierarkisk nivå.

 

– Deskriptorer som är förbundna med ingångsdeskriptorn genom en associationsrelation, föregångna av ”RT” (related term), i alfabetisk ordning.

 

Exempel:

ursprungsprodukt

SN Vara framställd i ett visst land. När en vara tillverkas genom att flera länder är involverade i framställningen, räknas det land där den sista förädlingen ägt rum som ursprungsland.

 

MT 2021 internationell handel

UF produkters ursprung

UF ursprungsregel

UF varors ursprung

BT1 GATT

BT2 internationell handel

NT1 ursprungsintyg

RT allmänna preferenser (2006)

RT fri omsättning (2011)

RT förmånstull (2011)

RT importrestriktion (2021)

RT råvaruavtal (2021)

RT tredjeland (0811)

 

Den alfabetiska ingången utgörs av ett annat betydelsebärande ord i en deskriptor

 

Om en deskriptor består av en sammansatt term har en permuterad ingång skapats för vart och ett av de betydelsebärande orden i deskriptorn utom det första.

 

En deskriptors permuterade ingång består av följande:

 

– En betydelsebärande term i deskriptorn annan än det första betydelsebärande ordet, därefter resten av uttrycket om ingångstermen inte är den sista i uttrycket, därefter komma och den första betydelsebärande termen, därefter ett långt streck och ämnesområdets nummer inom parentes, allt i fetstil.

 

Exempel:

§Två betydelsebärande termer:

ursprung, produkters — (2021)

 

§ Mer än två betydelsebärande termer:

fördelning, befolkningens geografiska — (2816)

geografiska fördelning, befolkningens — (2816)

 

Den alfabetiska ingången utgörs av det första betydelsebärande ordet i en icke-deskriptor

 

– Hela deskriptorn i normal stil.

 

– På följande rad, deskriptorn eller indexeringstermen i fetstil föregången av ”USE” och följd av numret på den mikrotesaurus deskriptorn hör till inom parentes.

 

Exempel:

kooperativ för utnyttjande av jorbruksutrustning

USE ömsesidigt bistånd mellan jordbrukare (5616)

ursprungsregel

USE ursprungsprodukt (2021)

 

Den alfabetiska ingången utgörs av ett annat betydelsebärande ord i en icke-deskriptor

 

Om en icke-deskriptor består av en sammansatt term har en permuterad ingång skapats för vart och ett av de betydelsebärande orden i icke-deskriptorn, utom för det första betydelsebärande ordet.

 

En icke-deskriptors permuterade ingång består av följande:

 

– En betydelsebärande term i icke-deskriptorn annan än det första betydelsebärande ordet, därefter resten av uttrycket om ingångstermen inte är den sista i uttrycket, därefter komma och den första betydelsebärande termen och därefter ett långt streck, allt i normal stil.

 

– På följande rad, deskriptorn eller indexeringstermen i fetstil föregången av ”USE” och följd av numret på den mikrotesaurus deskriptorn hör till inom parentes.

 

Exempel:

 

§ Två betydelsebärande termer:

bostad, modernisering av —

USE förbättring av boendemiljö (2846)

 

§ Mer än två betydelsebärande termer:

generationens migrant, tredje —

USE generationens migrant (2811)

migrant, tredje generationens —

USE generationens migrant (2811)

 

Den alfabetiska ingången utgörs av det första betydelsebärande ordet i en sammansättning (deskriptor eller icke-deskriptor)

 

Vissa sammansatta ord (både deskriptorer och ickedeskriptorer) kan delas upp i sina betydelsebärande delar. I sådana fall skapas en ingång för varje betydelsebärande lexikalisk enhet som ingår i deskriptorn respektive ickedeskriptorn:

 

– En ingång för varje betydelsebärande led som ingår i deskriptorn eller icke-deskriptorn, därefter resten av uttrycket om ingångstermen inte är den sista i uttrycket, därefter komma och början av uttrycket, därefter tilde och ett långt streck, allt i normal stil.

 

– På följande rad, deskriptorn i fetstil föregången av ”USE” och följd av numret på den mikrotesaurus deskriptorn hör till inom parentes.

 

Exempel:

industri, bok~

USE bokindustri (6811)