Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

Ämnesområden som täcks

Ämnesområden som täcks

EuroVoc täcker alla verksamhetsområden för EU-institutionerna:

 • politik
 • internationella förbindelser
 • europeiska gemenskaperna
 • lag och rätt
 • ekonomi
 • handel och affärsverksamhet
 • finanser
 • sociala frågor
 • utbildning och kommunikation
 • vetenskap
 • företag och konkurrens
 • sysselsättning och arbete
 • transport
 • miljö
 • jordbruk, skogsbruk och fiske
 • jordbrukslivsmedelsindustri
 • produktion, teknik och forskning
 • energi
 • industri
 • geografi
 • internationella organisationer

Vissa områden har utvecklats mer än andra, därför att de berörs mer av EU:s verksamhet. Följaktligen innehåller EuroVoc t.ex. namnen på samtliga regioner i EU:s medlemsstater, men inte i tredjeländer.

Grupperingen av deskriptorer efter område är i viss mån slumpmässig. Något som kännetecknar EuroVoc är att polyhierarkin har begränsats. De deskriptorer som skulle kunna höra till flera områden har i allmänhet förts enbart till det mest uppenbara området för att underlätta förvaltningen av tesaurusen och begränsa omfånget.