Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

Gällande standard

Gällande standard

 

Konventioner

I samtliga språkversioner står godkända och icke-godkända termer i allmänhet i singular. Plural används bara när singularformen inte motsvarar vedertaget språkbruk.

Vi har i möjligaste mån undvikit förkortningar för att göra det lättare att förstå och använda tesaurusen. Endast förkortningar för internationella organisationer har behållits som godkända termer. EuroVoc använder specifika associationer för att uttrycka relationerna mellan en term (fullständig beteckning) och dess akronym eller förkortning.
Den alfabetiska klassifikationen har ordnats enligt bokstavskoderna i Formex version 4.

Tesaurusstandard

EuroVoc lades ursprungligen upp i enlighet med standarderna från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO):

  • ISO 2788-1986: Dokumentation – Riktlinjer för upprättande och utveckling av en enspråkig tesaurus.
  • ISO 5964-1985: Dokumentation – Riktlinjer för upprättande och utveckling av en flerspråkig tesaurus.

Sedan 2008 har båda standarderna setts över, utvidgats och jämkats ihop till en ny ISO-standard:

  • ISO 25964 om tesaurusar och kompatibilitet med andra vokabulärer
    • Del 1 handlar om enspråkiga och flerspråkiga tesaurusar för informationssökning och lades fram som förslag till internationell standard (DIS) i oktober 2009.
    • Del 2 om kompatibilitet med andra vokabulärer är under utveckling.

Se den officiella ISO 25964-webbplatsen: http://www.niso.org/workrooms/iso25964

Modell
EuroVoc-ontologin är en vidareutveckling av
SKOS (Simple Knowledge Organization System) – W3C-rekommendation, inklusive tillägg B, ”SKOS eXtension for Labels” (SKOS-XL).